لطیفه ریاضی

در این مقاله می خواهیم یک ادعای بزرگ کنیم ادعا: وزن فیل = وزن پشه اما چه طور این ادعا را ثابت کنیم : اگر x وزن فیل و y وزن پشه باشدو قرار دهیم    آن گاه: از ضرب این رابطه ها خواهیم داشت:   در نتیجه :   با اضافه کردن  به دو طرف داریم[…]