۱۳۹۴/۰۵/۰۸

تیم آموزشی و مؤلفین انجمن

دکتر داود مولوی

دبیر کل انجمن ریاضی‌دانان جوان

دکترای علوم کامپیوتر (هوش مصنوعی) از دانشگاه آلبرتای کانادا
فارغ‌التحصیل دانشگاه صنعتی شریف

سایه خانیها

دکتری احتمال دانشگاه صنعتی شریف
فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد احتمال دانشگاه صنعتی شریف
سال‌های همکاری با انجمن: ۱۳۹۳ تا کنون

فاطمه رحیمی

کارشناسی ارشد احتمال دانشگاه صنعتی شریف
فارغ‌التحصیل کارشناسی ریاضی محض دانشگاه امیرکبیر
سال‌های همکاری با انجمن: ۱۳۹۳ تا کنون

محسن فراهانی

کارشناسی ارشد هندسه دانشگاه علم و صنعت
فارغ‌التحصیل کارشناسی ریاضی محض دانشگاه شهید بهشتی
سال‌های همکاری با انجمن: ۱۳۹۴ تا کنون

سمیه شاهد

کارشناسی ارشد آنالیز ریاضی دانشگاه علم و صنعت
فارغ‌التحصیل کارشناسی ریاضی کاربردی دانشگاه شهید بهشتی
سال‌های همکاری با انجمن: ۱۳۹۴ تا کنون

سمیه خادمان

دکتری جبر دانشگاه تربیت مدرس
فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد جبر دانشگاه شهید بهشتی
سال‌های همکاری با انجمن: ۱۳۹۵ تا کنون